Valg til menighedsrådet.

D. 15. september blev der afholdt valgforsamling over hele landet, hvor medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn har tale- og stemmeret. På mødet vælges medlemmer af det nye menighedsråd, og der vælges stedfortrædere. Der er dog mulighed for at indgive en anden kandidatliste efter valgforsamlingen, og i så fald afholdes der valg d. 17. november.

D. 9. juni 2020 blev orienteringsmøder afholdt. Dels for at informere om menighedsrådets arbejde og dels lægge op til opstilling af kandidater på valgforsamlingen i september. Dette orienteringsmøde blev afholdt sammen med det årlige menighedsmøde.

Skt. Olai Kirke er udover at være sognekirke tillige Helsingør Stifts domkirke og dermed stiftets hovedkirke. Det præger naturligvis også menighedsrådets arbejde. Sideløbende med mange forskellige gudstjenester udfoldes der et rigt kultur- og musikliv. Der undervises og afholdes foredrag og studiekredse om alverdens emner. Der tilbydes babysalmesang og deltagelse i livlige ældremøder. Og kirkens musikere og sangere leverer kunst på højt niveau.

 

Fakta boks
Menighedsrådene er den lokale ledelse i folkekirken.
I Danmark har vi cirka 1.750 menighedsråd. Oprindelig var der et råd i hvert sogn, men efterhånden dækker nogle menighedsråd flere sogne. Der er 2.172 sogne.
Et menighedsråd kan have mellem 5 og 15 valgte medlemmer. Antallet bestemmes af antal folkekirkemedlemmer i sognet. I alt har menighedsrådene i dag ca. 12.500 valgte medlemmer.
Et menighedsråd styrer den lokale, kirkelige økonomi, har ansvar for drift og vedligehold af kirke, kirkegård, menighedslokaler og præstebolig, ansætter og er arbejdsgiver for kirkens medarbejdere (undtagen præsterne), tilrettelægger det kirkelige liv og indstiller, hvem der skal ansættes som lokal præst.
Man får ikke løn for at sidde i menighedsrådet. Kun formanden, kontaktpersonen (rådets kontakt til de ansatte), kirkeværgen (fører tilsyn med kirke og kirkegård) og kassereren modtager et mindre honorar.
Menighedsrådet sammensættes for en funktionsperiode på fire år. Menighedsrådsvalg er som regel kun valg af navn – og ikke i praksis. I 95 procent af sognene foregår valget ved et såkaldt aftalevalg, hvor der kun opstiller én liste, som så automatisk bliver valgt.
Det er lovpligtigt, at menighedsrådet skal afholde et orienteringsmøde om valget. Det er her forventningen, at det langt de fleste steder vil blive kombineret med et opstillingsmøde af de kandidater, der ønsker at opstille.
Hvis der kun bliver indleveret én gyldig kandidatliste, skal menighedsrådet inden valgdatoen offentligt bekendtgøre, at afstemningsvalg aflyses.